Vad gör fullmäktige?

Nykvarns kommuns fullmäktige består av 31 ledamöter och 16 ersättare.
Dessa väljs vid i kommunalvalet, senast 2018.
Vi moderater, sex ledamöter, tillhör majoriteten ihop med Nykvarnspartiet (9st) och Miljöpartiet (1st).

Ledamöterna är följande:
Johan Hägglöf
Britt-Marie Ellis Nygren
Peter Ohlsson
Lembit Vilidu
Effe Östman
Cenneth Åhlund, som också är ordförande i fullmäktige, och leder presidiet tillsammans med två vice ordföranden.

Ersättare, som går in istället för ledamot för helt möte(vid frånvaro) eller enskild fråga(vid jäv) är följande:
Bengt Johansson
Peter Palmér
Anders Jönsson
Kommunfullmäktige har ansvaret för följande enligt kommunallagen 5 kap. Fullmäktige, Fullmäktiges uppgifter

1 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för
kommunen eller regionen, främst
1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och
9. extra val till fullmäktige.
Fullmäktige hanterar också följande enligt samma lag
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar. Lag
(2019:835).

2 § Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket eller som enligt lag eller annan författning
ska avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna.

3 § Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur
allmänhetens insyn ska tillgodoses.
Nykvarns fullmäktigepresidie ansvarar också för att utse årets hedersmedborgare samt att välkomna
nya medborgare i samband med Nykvarnsdagen (Nationaldagen)
Fullmäktige har normalt åtta möten per år, i Qulturum Sländan, men har under pandemin använt
online-möten. Alla frågor till fullmäktige bereds genom Kommunstyrelsen och förvaltningen innan de
tas upp till beslut. Kommunfullmäktigemöten är offentliga.